top of page

Interneta vietnes www.lionsocks.eu
lietošanas noteikumi

Spēkā no 2019.gada 1. septembra

www.lionsocks.eu ir tīmekļa vietne (turpmāk tekstā – Vietne), kurā Jūs varat iegādāties zeķes un zeķubikses. Vietnes īpašnieks ir 'Lion + Co Latvia Ltd', SIA, reģ. Nr.40003113173 (Adrese: Mārkalnes iela 11 k-1, Rīga, LV-1024 piedāvā Jums (turpmāk tekstā – Klients) savu produkciju uz noteikumiem, kas noteikti šajos noteikumos (turpmāk tekstā – noteikumi).

1. Lietotāja konts, parole un drošība Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas Klientam tiks piešķirts lietotāja vārds un parole. Klients ir atbildīgs par lietotāja konta un paroles konfidencialitātes saglabāšanu, un ir atbildīgs par visām aktivitātēm, kas tiek veiktas, izmantojot Klienta paroli vai lietotāja kontu. Klients piekrīt pēc katras apmeklējuma sesijas pienācīgi beigt darbu Klienta lietotāja kontā un nekavējoties informēt 'Lion + Co Latvia Ltd' par katru neautorizētu Klienta paroles vai lietotāja konta lietošanu vai jebkādiem citiem drošības apdraudējumiem un glabāt savus lietotāja datus piesardzīgi un nenodot tos trešajām personām.'Lion + Co Latvia Ltd'nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kuri Klientam var rasties, neievērojot šo Līguma punktu. 'Lion + Co Latvia Ltd' ir tiesības slēgt lietotāja kontus tiem lietotājiem, kuri pārkāpj vai ierobežo citu personu autortiesības vai tiesības uz intelektuālo īpašumu.

2. Tiesības un pienākumi Lietojot šo Vietni, Klientam ir aizliegts pilnā apjomā vai daļēji publicēt, pavairot, kopēt, augšupielādēt, lejupielādēt, elektroniski izvietot, sūtīt pa elektronisko pastu, pārdot vai citādi izplatīt jebkādus materiālus, tajā skaitā, bet ne tikai tekstus, grafiskos attēlus, logo, produktu dizainus, attēlus u.c., kas pieejamas šajā Vietnē (turpmāk tekstā – Saturs). Augšupielādējot jebkādu Saturu, Klients apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības pavairot un izplatīt šādu Saturu un ka šis Saturs atbilst visiem noteikumiem. Klients apliecina un piekrīt, ka LION+CO Latvia LTD SIA ir tiesības saglabāt Saturu, tāpat arī izdzēst Saturu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši likuma prasībām.

3. Pasūtījums noslēgšana Klienta izdarīts 'Lion + Co Latvia Ltd' produkta(-u) pasūtījums (turpmāk tekstā – Pasūtījums), kas nosūtīts 'Lion + Co Latvia Ltd'izmantojot Internetu, ir uzskatāms par Klientu saistošu piedāvājumu, ko Klients ir apliecinājis, pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ieklikšķinot ailē “Piekrītu noteikumiem”, ar to apstiprinot, ka ir iepazinies ar Vietnes lietošanas noteikumiem. Klientam ir pienākums aizpildīt Pasūtījuma detaļas precīzi un pilnā apjomā. Par Pasūtījumā norādītajām detaļām un datiem pilnībā atbild Klients. Pie preču apmaksas tiek piedāvāts ievadīt preču atlaižu kodus, kurus iespējams iegūt dažādās reklāmas akcijās 'Lion + Co Latvia Ltd' sociālo tīklu lapās, reklāmas epastos vai citos veidos. Saņemot Pasūtījumu,'Lion + Co Latvia Ltd' apstiprina Pasūtījuma saņemšanas faktu, nosūtot Klientam apstiprinājuma e-pastu. Akcepta e-pasts Klientam tiks nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemtu brīdī,'Lion + Co Latvia Ltd'ir nosūtījis Klientam Akcepta e-pastu.

4. Cena un maksāšanas kārtība Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver sevī atbilstošos ar likumu noteiktos nodokļus. 'Lion + Co Latvia Ltd' ir tiesības laiku, pa laikam vienpusēji mainīt cenas un produktus. Norādītajās cenās nav ietverti piegādes izdevumi, kas ir atkarīgi no piegādes vietas. Klients veic norēķinus par maksājumu uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas. Ja 'Lion + Co Latvia Ltd'nav saņēmis maksājumu 7 dienu laikā pēc Akcepta e-pasta nosūtīšanas,'Lion + Co Latvia Ltd' ir tiesīga atsaukt savu akceptu Klienta Pasūtījumam. Maksājumi var tikt veikti, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz 'Lion + Co Latvia Ltd'norēķinu kontu saskaņā ar Pasūtījuma informāciju vai skaidrā naudā preču piegādes brīdī vai noformējot pirkumu e-veikalā un maksājot ar Paysera. Par maksājuma saņemšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad konkrētais maksājums ir ienācis'Lion + Co Latvia Ltd' norēķinu kontā, vai piegādes laikā nodots skaidrā naudā vai ar maksājuma karti un par to ir izdota maksājuma kvīts.

5. Piegāde Īpašumtiesības un produkta bojājumu risks visiem Klienta pasūtītājiem produktiem pāriet uz Klientu brīdī, kad 'Lion + Co Latvia Ltd' nodod pasūtīto produktu pārvadātājam. Pasūtītais produkts tiks nodots piegādei tikai pēc tam, kad Pasūtījums ir akceptēts no 'Lion + Co Latvia Ltd' puses un Klients ir apmaksājis savu pasūtījumu, ja vien apmaksa, netiek veikta skaidrā naudā preču piegādes brīdī. Piegāde tiks veikta no 'Lion + Co Latvia Ltd' telpām (Rīgā, Latvijā) uz Klienta Pasūtījumā norādīto piegādes adresi vai pakomātu. Gadījumos, ja produktu piegāde Klientam izrādās neiespējama sakarā ar to, ka Klients vai jebkura cita persona, kuru norādījis Klients piegādes saņemšanai, nav sastopams norādītajā piegādes adresē, lai gan Klients ar saprātīgā termiņā nosūtītu iepriekšēju paziņojumu ir ticis informēts par piegādes laiku, Klientam var tikt pieprasīts segt nesekmīgās piegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar atkārtotu piegādi, ja Klients tādu ir pieprasījis. Produkts uzskatāms par piegādātu Klientam brīdī, kad pārvadātājs ir nodevis produktu Klientam. Ja klients ir izvēlējies saņemt pasūtījumu 'Lion + Co Latvia Ltd' telpās Rīgā, tad noteikumi uz piegādi neattiecas un arī papildus nav jāsedz piegādes izdevumi.

6.Datu aizsardzība, Privātuma aizsardzības noteikumi, konfidencialitāte 'Lion + Co Latvia Ltd'garantē, ka Klienta personas datu apstrādē tiks ievērota konfidencialitāte, garantējot personas datu drošību, integritāti un aizsardzību. Dati, kas nepieciešami tiesiskā darījuma izpildei, tiek uzkrāti un var tikt nodoti darījumā iesaistītajām trešajām personām (piem., pārvadātājiem) tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu Klienta Pasūtījumu

7. Kļūdu korekcijas un neprecizitātes. 'Lion + Co Latvia Ltd'neuzņemas nekādu garantiju par to, ka informācija, kas ir ievietota šajā Vietnē, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz produktu sarakstu un izcenojuma precizitāti, ir pilnīga vai aktuāla. 'Lion + Co Latvia Ltd' patur tiesības veikt jebkuru kļūdu, neprecizitāšu vai nepilnību koriģēšanu un atjaunot informāciju Vietnē jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas Klientam (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādas kļūdas, neprecizitātes vai nepilnības var attiekties uz produkta aprakstu, izcenojumu un pieejamību. 'Lion + Co Latvia Ltd' patur sev tiesības jebkādu iemeslu dēļ ierobežot produktu daudzumu (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu). 'Lion + Co Latvia Ltd' nav atbildīgs par un negarantē, ka Vietne vai tās saturs atbildīs Klienta vajadzībām un prasībām, vai Vietnes izmantošana vai darbība netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša, vai bez kļūdām, vai jebkādu produktu kvalitāte, pakalpojumi, informācija, vai citi materiāli, kurus ir nopircis un ieguvis Klients, izmantojot Vietni, atbildīs Klienta vajadzībām un prasībām, vai jebkurš defekts var tikt novērsts. Klients piekrīt, ka 'Lion + Co Latvia Ltd' nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kurus cietis Klients saistībā ar Vietni vai jebkādu tās saturu. 'Lion + Co Latvia Ltd' arī uzsver, ka klientiem, iepērkoties internetā, ir jāņem vērā datora, no kura tiek veikts pirkums specifiskie iestatījumi, kas var mainīt produktu izskatu – krāsu, apjomu utt.

8. Garantija Atbilstoši noteikumiem piemērojamo normatīvo aktu prasībām 'Lion + Co Latvia Ltd' garantē, ka produkts tiek piegādāts labā kvalitātē, tāpat, ka tas ir izgatavots no materiāla, kas ir piemērots saprātīgi sagaidāmam produkta lietošanas mērķim. 'Lion + Co Latvia Ltd' dotā garantija nevar tikt piemērota bojājumiem, kas ir radušies vai radījušas sekas pārdotajiem produktiem sakarā ar neatbilstošu transportēšanu, neatbilstošu izmantošanu vai lietošanu, tīšu un/vai pastāvīgu nevērību, kuru veicis vai pieļāvis Klients, ķīmisku, elektrisku vai citu ārēju apstākļu un laikapstākļu pārmērīgu ietekmi. 'Lion + Co Latvia Ltd' apņemas novērst Produkta defektus garantijas ietvaros – ja defekts radies ražotāja vainas dēļ – pēc Klienta izvēles vai nu bez atlīdzības apmainīt produktu pret atbilstošu produktu; vai atmaksāt Klientam daļu no naudas summas, kas samaksāta par produktu; vai bez atlīdzības novērst produkta neatbilstību Līgumā sniegtajam produkta aprakstam, ja 'Lion + Co Latvia Ltd' neizdodas izlabot produktu vai novērst tā defektu. Klientam ir pienākums nekavējoties pēc produkta saņemšanas veikt tā pārbaudi nolūkā konstatēt iespējamos produkta defektus un/vai trūkumus. Apslēptu trūkumu gadījumā Klientam ir pienākums par to atklāšanu ziņot 'Lion + Co Latvia Ltd' rakstiskā veidā nekavējoties pēc trūkumu konstatēšanas. 'Lion + Co Latvia Ltd' neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas nopirktajam produktam ir radušās kā sekas no remonta darbiem, kurus ir veicis Klients vai jebkura cita trešā persona bez 'Lion + Co Latvia Ltd' skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

9. Atteikuma tiesības Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot iegādāto preci atpakaļ. Lai noformētu atteikuma tiesības, klients aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu. Izmantojot atteikuma tiesības, nepieciešams uzrādīt darījumu apliecinošu dokumentu. Klients, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Atsakoties no produkta klients sedz piegādes izdevumus pilnā apmērā.

10. Nepārvaramā vara 'Lion + Co Latvia Ltd' nav atbildīgs Klientam un nevar tikt uzskatīts, ka 'Lion + Co Latvia Ltd' ir pieļāvusi savu saistību neizpildi vai nokavējumu atbilstoši šiem noteikumiem, ciktāl šāda neizpilde vai nokavējums ir radies sakarā ar iepriekš neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem, tai skaitā, bet ne tikai, ugunsgrēkiem, plūdiem, citām dabas katastrofām, streikiem, sacelšanās vai iedzīvotāju veselības vispārēju apdraudējumu, kā arī izmaiņām starptautiskajos līgumos, citos piemērojamos normatīvajos aktos. 'Lion + Co Latvia Ltd' apņemas Klientam paziņot par šādiem nepārvaramās varas apstākļiem cik vien ātri tas praktiski ir iespējams un nekavējoties veic visus saprātīgi pieņemamos pasākumus, lai novērstu šādu nepārvaramās varas apstākļu ietekmi, ciktāl tas praktiski iespējams.

11. Dažādi Jebkādas izmaiņas noteikumos stājas spēkā pēc 'Lion + Co Latvia Ltd' gribas izteikuma Vietnē. Ja klients ir pasūtījis Produktu un parakstījies (elektroniski klikšķinot kā piekrišanu Vietnes lietošanas noteikumiem) par līguma iepriekšējo versiju, uz viņu neattiecas jaunā versija līdz iepriekšējā līguma termiņa izpildei. Klients apņemas kompensēt 'Lion + Co Latvia Ltd' jebkādus zaudējumus, izmaksas, sodus, soda naudas vai izdevumus, ieskaitot saprātīgus izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem, kuri 'Lion + Co Latvia Ltd' var rasties, tā var ciest vai tai ir pienākums maksāt sakarā ar Klienta izdarīto jebkādu šo pārkāpumu.

Norēķinu veidi

  1. Stripe (maksājuma uzdevumā norādi pasūtījuma numuru)
     

  2. Ar bankas pārskaitījumu. Uzņēmuma rekvizīti →

 

Pasūtījums tiks nosūtīts, izmantojot DPD pakomātu pakalpojumu, 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Uzņēmuma rekvizīti

"LION+CO LATVIA LTD"

Reģ.Nr. 40003113173

LV40003113173

Juridiskā adrese: Mārkalnes iela 11 k-1, Rīga, LV-1024

Bankas rekvizīti: SEB banka AS, kods: UNLALV2X

Konta numurs: LV91UNLA0034109563100

Preces piegāde

Pasūtījums tiks nosūtīts, izmantojot DPD pakomātu pakalpojumi, 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Piegādes izmaksas

Piegādi veicam ar DPD pakomātu starpniecību. Nopērkot preci, uzrādiet jūsu izvēlēto piegādes veidu un norādiet tuvākā pakomāta adresi, kurā vēlaties saņemt savu pasūtījumu.

DPD Paku Skapji Latvijas teritorijā - 2.70 EUR
DPD Paku Skapji Lietuvā un Igaunījā - 4.30 EUR


Piegāde Eiropā:

Cena atkarībā no piegādes zonas:
Zona 1 - Polija - 7.00 EUR
Zona 2 - Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Luksemburga, Nīderlande, Slovākija, Somija, Šveice, Vācija, Zviedrija - 11.00 EUR
Zona 3 - Francija, Lielbritānija, Norvēģija, Slovēnija, Ungārija, Horvātija - 14.00 EUR
Zona 4 - Bulgārija, Grieķija, Itālija, Īrija, Portugāle, Rumānija, Spānija - 18.00 EUR


Papildus maksa par piegādi uz Krētas salu: piegādes pamatcena + 7 EUR, un uz pārējām Grieķijas salām: piegādes pamatcena + 17 EUR.


Papildus maksa par muitas pakalpojumiem uz Norvēģiju: piegādes pamatcena + 28 EUR, uz Šveici: piegādes pamatcena + 20 EUR, uz Lielbritāniju: piegādes pamatcena + 8 EUR


Pasūtījumus virs 50 EUR Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piegādājam bezmaksas.
Pasūtījumus virs 100 EUR citas EEZ valstīs piegādājam bezmaksas.

Preču piegādes termiņi

Pasūtījums tiks nosūtīts, izmantojot DPD pakomātu pakalpojumi, 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Baltija:1-3 dienas

EEZ valstis: 7-10 dienas

bottom of page